شیشه سکوریت میشکند

شیشه سکوریت میشکند
شیشه سکوریت میشکند ؟ این سوالی است که در ابتدا شاید کمی عجیب به نظر برسد؛ چرا که همانطورکه می دانید یکی از مهم ترین امتیازات شیشه های سکوریت، مقاومت و استحکام ویژه این شیشه ها در برابر ضربات و فشار های وارد بر آن ها است . اما باید گفت این شیشه ها نیز با وجود مقاومت گفته شده، تحت شرایط خاصی امکان شکستن دارند. در نوشته زیر سعی می شود به اجمال گفته شود که شیشه های سکوریت تحت چه شرایطی می شکنند.